สมัครงาน

นักศึกษาฝึกงาน

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ฝึกงานกับองค์กร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริงในอนาคต ด้วยการมอบทักษะการทำงานให้นักศึกษาได้ทดลองทำงานจริงในรูปแบบที่ตัวเองสนใจ พร้อมปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ามกลางมิตรภาพและบรรยากาศที่เป็นกันเอง เพื่อให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ ต่อยอดไปสู่การเป็นบุคลากรที่ดีในอนาคต