สมัครงาน

รถร่วม

ตลอดระยะเวลาการให้บริการมามากกว่า 10 ปีบริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัดได้มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างเป็นลำดับ โดยเราไม่เคยหยุดนิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพร้อมกับการเปิดโอกาสหาพันธมิตรทางธุรกิจโดยเป็นรถร่วมขนส่งสินค้าหลายเส้นทางและใช้รถหลายประเภทเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสามารถติดตามรายละเอียดและติดต่อได้ตามที่ระบุดังต่อไปนี้

ประเภทรถร่วมที่ต้องการ

 

*หมายเหตุ รถทุกประเภทต้องใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น (ไม่รับรถที่ติดตั้งระบบก๊าซ NGV และ LPG) อายุรถไม่ควรเกิน5ปี สีตัวรถ และสีตัวตู้เน้นสีขาว รถกระบะ4ล้อ ต้องมีเด็กติดรถ1คน รถ6ล้อ รถ10ล้อ ต้องมีเด็กติดรถ2คน รถเทเลอร์ ไม่ต้องมีเด็กติดรถ

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครรถร่วมกิจการ

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน2ชุด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน2ชุด
  3. สำเนารายการจดทะเบียนรถ /ใบเช่าซื้อรถ/ ใบรับมอบรถ ฯลฯ จำนวน2ชุด
  4. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยใช้เพื่อการพาณิชย์/พรบ./สำเนากรมธรรม์ประกันภัยสินค้า จำนวน2ชุด
  5. หนังสือยินยอมให้ใช้รถ (กรณีผู้ทำสัญญาไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถ-ต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์รถ ลงชื่อยินยอม) ถ้าผู้ยินยอมเป็นในนามนิติบุคคลต้องประทับตรา พร้อมลงนามให้เรียบร้อย จำนวน1ชุด (ถ้าเป็นไปได้โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถด้วย)
  6. สำเนา ภพ.20/ภพ.09/ เอกสารการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) จำนวน 2ชุด
  7. สำเนาใบประกอบการขนส่ง (ถ้ามี) จำนวน2ชุด
  8. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำนวน 2 ชุด
  9. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองห้างร้านบริษัท อายุไม่เกิน 90 วัน จำนวน2ชุด

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาคู่ค้าทางธุรกิจขนส่ง

โทร : 095-510-2959 / 02-071-4301