เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของไทย และกลุ่มประเทศ CLM² ด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเติบโตอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1.ยกระดับการให้บริการที่หลากหลาย ได้มาตรฐานคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLM²

2.ริเริ่มธุรกิจใหม่ด้านโลจิสติกส์ ที่สนับสนุนธุรกิจลูกค้าให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

3.ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคม

4.พัฒนานวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับคุณภาพคู่ค้าและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

5.พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับทิศทางและค่านิยมองค์กร

 

*หมายเหตุ CLM² คือ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนม่า และมาเลเซีย

 

นโยบายคุณภาพของบริษัท

มุ่งมั่นพัฒนาบริการโลจิสติกส์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ทั่วทั้งองค์กร และส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แก่พนักงาน ด้วยการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง