เกี่ยวกับเรา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากการพัฒนาคุณภาพด้านบริการโลจิสติกส์ในระดับชั้นนำของประเทศแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับอาทิ การใช้พาหนะบริการขนส่งที่ได้มาตรฐานพร้อมตรวจสอบคุณภาพรถบริการสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ให้ความสำคัญกับชุมชนใกล้ที่ตั้งโดยการสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่องการส่งเสริมแรงงานในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร การสนับสนุนโครงการที่มีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

เช่นเดียวกับการสนับสนุนในปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ อาทิ การส่งเสริมด้านสาธารณสุขการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งบริษัทได้ร่วมบริจาคในองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ต่างๆ รวมไปถึงการยกระดับองค์กรด้วยการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คู่ค้าทุกระดับมอบความไว้วางใจและร่วมเติบโตทางธุรกิจไปด้วยกัน