• ข่าว
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ข่าว
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม

ออลล์ นาว เพื่อสังคม

นอกจากการพัฒนาคุณภาพด้านบริการโลจิสติกส์ใน
ระดับชั้นนำของประเทศแล้วเรายังให้ความสำคัญกับ
การรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ

บริการขนส่งที่ได้มาตรฐาน

การใช้รถขนส่งที่ได้มาตรฐาน
พร้อมตรวจสอบคุณภาพรถอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนการนำรถขนส่งพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในธุรกิจ
เพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บริหารจัดการคลังสินค้า

Warehouse

ร่วมกิจกรรมกับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ

การร่วมกิจกรรมกับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ หลากหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการศึกษา

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ต่างๆ 

ยกระดับองค์กรด้วยการบริหารกิจการ

การยกระดับองค์กรด้วยการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คู่ค้าทุกระดับมอบความไว้วางใจและร่วมเติบโตทางธุรกิจไปด้วยกัน

บริการขนส่งที่ได้มาตรฐาน

การใช้รถขนส่งที่ได้มาตรฐาน
พร้อมตรวจสอบคุณภาพรถอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนการนำรถขนส่งพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในธุรกิจ
เพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บริหารจัดการคลังสินค้า

Warehouse

ร่วมกิจกรรมกับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ

การร่วมกิจกรรมกับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ หลากหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการศึกษา

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ต่างๆ 

ยกระดับองค์กรด้วยการบริหารกิจการ

การยกระดับองค์กรด้วยการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คู่ค้าทุกระดับมอบความไว้วางใจและร่วมเติบโตทางธุรกิจไปด้วยกัน